06 - 05 - 2021

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
29 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
34 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
35 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD17,368.9318,094.40
EUR26,885.4128,289.94
GBP31,252.3832,557.73
JPY204.72215.41
USD22,94023,150
KHR567573
go top