23 - 01 - 2021

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
21 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
25 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
32 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD17,425.1418,152.96
EUR27,091.2428,506.52
GBP30,717.1932,000.19
JPY215.96227.24
USD22,95523,165
KHR566573
go top