28 - 11 - 2020

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
19-26 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
24-26 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
24-30 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,52917,234
EUR26,97428,112
GBP30,13431,150
JPY2,1602,259
USD23,07523,270
go top