បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ភាពជោគជ័យ

បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ភាពជោគជ័យ

២ កុម្ភៈ ២០២០ (18:06)

កប.អនឡាញ - ប្រទេសវៀតណាមទើបតែបញ្ចប់រយៈពេលមួយខែក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានជាច្រើន។

go top