សារព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ចំពោះតួនាទីជាប្រធានអាស៊ាន ២០២០ របស់វៀតណាម

សារព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ចំពោះតួនាទីជាប្រធានអាស៊ាន ២០២០ របស់វៀតណាម

១៧ វិច្ឆិកា ២០២០ (18:01)

កប.អនឡាញ - សារព័ត៌មានក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិបានចុះផ្សាយអត្ថបទឆ្លុះបញ្ចាំងនូវភាពជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៧ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដោយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោក។

go top