ទីក្រុង Da Nang ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សសម្រាប់ឡាវ និងកម្ពុជា

ទីក្រុង Da Nang ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សសម្រាប់ឡាវ និងកម្ពុជា

២៣ កញ្ញា ២០២០ (17:25)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា មន្ទីរការបរទេសទីក្រុង Da Nang និងសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង Da Nang បានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសឡាវ និងកម្ពុជា តាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងនេះ។

go top