កិច្ចប្រជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាស៊ានស្តីពីបរិស្ថាន

កិច្ចប្រជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាស៊ានស្តីពីបរិស្ថាន

២៥ វិច្ឆិកា ២០២០ (20:43)

កប.អនឡាញ - ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា កិច្ចប្រជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាស៊ានស្តីពីបរិស្ថានលើកទី៣១ (ហៅកាត់ថា ASOEN ៣១) និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដអូ។

go top