កាសែតអូស្រ្តាលី៖ វៀតណាមទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត Covid-19 លើកទី២ យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយមិនបង្ខាត

កាសែតអូស្រ្តាលី៖ វៀតណាមទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត Covid-19 លើកទី២ យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយមិនបង្ខាត

២៤ កញ្ញា ២០២០ (18:19)

កប.អនឡាញ - សម្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ABC របស់អូស្រ្តាលី កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយ ដែលវាយតម្លៃថា ការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័ស មានប្រសិទ្ធភាព និងមិនបង្ខាតក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ជួយឲ្យប្រជាជនវៀតណាមវិលទៅរកជីវភាពរស់នៅធម្មតាឡើងវិញ។

go top