សិទ្ធិសេរីភាពខាងជំនឿសាសនានៅវៀតណាមត្រូវបានធានាយ៉ាងល្អក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង

សិទ្ធិសេរីភាពខាងជំនឿសាសនានៅវៀតណាមត្រូវបានធានាយ៉ាងល្អក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង

៥ ឧសភា ២០២១ (17:51)

កប.អនឡាញ - “វៀតណាមជានិច្ចកាលគោរព និងធានាសិទ្ធិសេរីភាពជំនឿសាសនាដោយអនុលោមតាមច្បាប់ ហើយទន្ទឹមនឹងនោះតស៊ូយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ជាមួយរាល់សកម្មភាពនានាដែលឆ្លៀតយកផលប្រយោជន៍ពីសេរីភាពខាងជំនឿសាសនាដើម្បីបង្ខូច និងបំផ្លាញប្រទេសជាតិជាដាច់ខាត”។

go top