ក្រុមហ៊ុនផលិតផលទឹកដោះគោ Vinamilk ជ្រៀតចូលក្នុងទីផ្សារកូរ៉េខាងត្បូង

ក្រុមហ៊ុនផលិតផលទឹកដោះគោ Vinamilk ជ្រៀតចូលក្នុងទីផ្សារកូរ៉េខាងត្បូង

៣០ ឧសភា ២០២០ (19:25)

កប.អនឡាញ - ក្រុមហ៊ុនផលិតផលទឹកដោះគោ Vinamilk របស់វៀតណាមបានជ្រៀតចូលក្នុងទីផ្សារកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងចំពោះផលិតផលទឹកដោះគោមានគុណភាពខ្ពស់របស់ប្រទេសនេះ។

go top