បច្ចេកវិទ្យាកំពុងផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម

បច្ចេកវិទ្យាកំពុងផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម

១៤ ឧសភា ២០២០ (18:59)

កប.អនឡាញ - នៅក្នុងអត្ថបទថ្មីៗនេះទូរទស្សន៍ CNN បាននិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាកំពុងផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលប្រជាជនវៀតណាមធ្វើជំនួញ ផលិតកម្ម កំសាន្ត ទិញទំនិញ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងទំនាក់ទំនងសង្គម។

go top