ប្រទេសកម្ពុជានាំចូលឧបករណ៍ និងសម្ភារៈសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជម្ងឺ Covid-19

ប្រទេសកម្ពុជានាំចូលឧបករណ៍ និងសម្ភារៈសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជម្ងឺ Covid-19

៣១ មិនា ២០២០ (18:59)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចនាំចូលម៉ាស ៣ លាន និងសម្ភារពេទ្យចំនួន ៥ ពាន់សម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជម្ងឺ Covid-19។

go top