កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្រោយ Brexit មិនត្រូវបង្កអន្តរាយដល់ទីផ្សាររបស់អឺរ៉ុបរួមទេ

កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្រោយ Brexit មិនត្រូវបង្កអន្តរាយដល់ទីផ្សាររបស់អឺរ៉ុបរួមទេ

២៦ វិច្ឆិកា ២០២០ (18:55)

នាថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) លោកស្រី Ursula von der Leyen បានព្រមានថា រាល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយក្រោយ Brexit ជាមួយអង់គ្លេស នឹងមិនធ្វើខូចខាតដល់ទីផ្សារអឺរ៉ុបរូមទេ។

go top