អ្នកជំនាញផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាស៊ីអាគ្នេយ៍៖ សាមគ្គីភាពក្នុងតំបន់គឺជាកូនសោរដើម្បីឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះជំងឺរាតត្បាតសកល Covid - 19

អ្នកជំនាញផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាស៊ីអាគ្នេយ៍៖ សាមគ្គីភាពក្នុងតំបន់គឺជាកូនសោរដើម្បីឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះជំងឺរាតត្បាតសកល Covid - 19

២៥ ឧសភា ២០២០ (18:20)

ក្នុងបទវិភាគដែលបានចុះផ្សាយនៅលើកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (CSEAS) បណ្ឌិត Nehginpao Kipgen និង ជំនួយការសិក្សាស្រាវជ្រាវ Aakriti Bansal មកពីមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានវាយតម្លៃថា៖ សាមគ្គីភាពក្នុងតំបន់គឺ ជាកូនសោរសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះជំងឺរាតត្បាតសកល Covid–19។

go top