សហរដ្ឋអាមេរិកជួយសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

សហរដ្ឋអាមេរិកជួយសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

២៧ មេសា ២០២១ (17:45)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលអាមេរិក និងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) បានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីប្រទេសអាមេរិកជួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម កសាងនិងការពារម៉ាកយីហោ និងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

go top