លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ាន

លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ាន

២៦ វិច្ឆិកា ២០២០ (18:26)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា បានប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចប្រជុំសហព័ន្ធវិស្វករអាស៊ានលើកទី ៣៨ (CAFEO ៣៨) ក្រោមប្រធានបទ “ជំរុញគំនិតផ្តួចផ្តើមនិងសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធវិស្វករអាស៊ាន ក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានប្រកបដោយចីរភាព និងវិបុលភាព”។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vu Duc Dam បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងហាណូយ។

go top