វៀតណាមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវិវឌ្ឍនភាពជាវិជ្ជមាននៅស៊ូដង់ខាងត្បូង

វៀតណាមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវិវឌ្ឍនភាពជាវិជ្ជមាននៅស៊ូដង់ខាងត្បូង

១៧ កញ្ញា ២០២០ (18:57)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូស្ដីពីស្ថានភាពនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង និងសកម្មភាពរបស់ស្ថានបេសកកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង (UNMISS)។

go top