គោលជំហររបស់វៀតណាមនៅកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អង្គការសហប្រជាជាតិ អំពីស្ថានភាពនៅកូឡុំប៊ី និងសាហារ៉ាខាងលិច

គោលជំហររបស់វៀតណាមនៅកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អង្គការសហប្រជាជាតិ អំពីស្ថានភាពនៅកូឡុំប៊ី និងសាហារ៉ាខាងលិច

២២ មេសា ២០២១ (18:38)

នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមេសា (តាមម៉ោងទីក្រុងញូវយ៉ក) ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អង្គការសហប្រជាជាតិ (អ.ស.ប) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅកូឡុំប៊ីនិងសាហារ៉ាខាងលិច។

go top