វៀតណាមជួយប្រទេសឡាវសម្រេចឯកសារនៃឧទ្យានជាតិ Hin Namno ដើម្បីបញ្ជូនទៅអង្គការ UNESCO

វៀតណាមជួយប្រទេសឡាវសម្រេចឯកសារនៃឧទ្យានជាតិ Hin Namno ដើម្បីបញ្ជូនទៅអង្គការ UNESCO

២៩ មិនា ២០២០ (19:08)

កប.អនឡាញ - យោងតាមព័ត៌មានពីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍វៀតណាមឲ្យដឹងថា ក្រុមអ្នកជំនាញការនៃក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍វៀតណាមបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឡាវក្នុងបំណងសម្រេចឯកសារនៃឧទ្យានជាតិ Hin Namno ដើម្បីបញ្ជូនទៅអង្គការ UNESCO ទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោក។

go top