បើកផ្សារណាត់ផ្លែគូលែនស្រុក  Thanh Ha និងកសិផលសុវត្ថិភាព

បើកផ្សារណាត់ផ្លែគូលែនស្រុក Thanh Ha និងកសិផលសុវត្ថិភាព

២៩ ឧសភា ២០២០ (17:46)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹក ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយបានបើក “ផ្សារណាត់ផ្លែគូលែនស្រុក Thanh Ha និងកសិផល និងគ្រឿងបរិភោគប្រកបដោយសុវត្ថិភាព នៅទីក្រុងហាណូយ ឆ្នាំ២០២០”។

go top