កម្មវិធីសៀកពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យសែនព្រះខែ ឆ្នាំ២០២០

កម្មវិធីសៀកពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យសែនព្រះខែ ឆ្នាំ២០២០

២៤ កញ្ញា ២០២០ (18:19)

កប.អនឡាញ - កម្មវិធីសៀករឿង "បណ្តាសានៃទេពអប្សរ" នឹងបានសម្ដែងដោយសហព័ន្ធសៀកវៀតណាម នៅរោងសៀក (លេខ៦៧ និងលេខ៦៩ ផ្លូវ Tran Nhan Tong ទីក្រុងហាណូយ) ក្នុងឱកាសបុណ្យសែនព្រះខែ។

go top