មហោស្រពថតរូបអន្តរជាតិវៀតណាមលើកទី ១

មហោស្រពថតរូបអន្តរជាតិវៀតណាមលើកទី ១

៦ ឧសភា ២០២១ (17:50)

កប.អនឡាញ - នាយកដ្ឋានវិចិត្រសិល្បៈ ថតរូប និងពិព័រណ៍ (ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍) សហការជាមួយមន្ទីរវប្បធម៌ និងកីឡាខេត្ត Ninh Binh បានរៀបចំមហោស្រពថតរូបអន្តរជាតិវៀតណាមលើកទី ១ ឆ្នាំ ២០២១ នៅខេត្ត Ninh Binh ចាប់ពីខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ តាមទម្រង់អន្តរជាតិ។

go top