កន្លែងរក្សា និងពង្រីកតម្លៃវប្បធម៌របស់បងប្អូនជនរួមជាតិជនជាតិខ្មែរ

កន្លែងរក្សា និងពង្រីកតម្លៃវប្បធម៌របស់បងប្អូនជនរួមជាតិជនជាតិខ្មែរ

៣០ មេសា ២០២១ (19:18)

កប.អនឡាញ - ចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិជនជាតិខ្មែរនៅតំបន់ដីសណ្តរទន្លេ Cuu Long វៀតណាម វត្តជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលប្រព្រឹត្តទៅសកម្មភាពជំនឿសាសនានិងវប្បធម៌សហគមន៍។

go top