សប្តាហ៍សាមគ្គីភាពរវាងបណ្ដាជនជាតិវៀតណាម

សប្តាហ៍សាមគ្គីភាពរវាងបណ្ដាជនជាតិវៀតណាម

២ វិច្ឆិកា ២០២០ (16:44)

កប.អនឡាញ - យោងតាមព័ត៌មានពីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍វៀតណាមបានឲ្យដឹងថា “សប្តាហ៍សាមគ្គីភាពរវាងបណ្ដាជនជាតិវៀតណាម-បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាម” ឆ្នាំ២០២០ នឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា នៅភូមិវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍នៃបណ្ដាជនជាតិវៀតណាម ទីក្រុងហាណូយ។

go top