អ្នកគ្រូដំបូងបង្អស់របស់វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់គ្រូឆ្នើមបំផុតទាំង ១០ នៅលើពិភពលោក

អ្នកគ្រូដំបូងបង្អស់របស់វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់គ្រូឆ្នើមបំផុតទាំង ១០ នៅលើពិភពលោក

១២ វិច្ឆិកា ២០២០ (16:47)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកា អង្គការ Varkey Foundation (មូលនិធិសប្បុរសធម៌ពិភពលោកដែលផ្តោតលើការកែលម្អស្តង់ដារអប់រំសម្រាប់កុមារអភ័ព្វ) បានប្រកាសបញ្ជីពានរង្វាន់គ្រូបង្រៀនពិភពលោកឆ្នាំ ២០២០។ ក្នុងនោះ អ្នកគ្រូ Ha Anh Phuong អាយុ ២៩ ឆ្នាំ ជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៃវិទ្យាល័យ Huong Can (ខេត្ត Phu Tho) ជាគ្រូម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្រូឆ្នើមទាំង ១០ នៅលើពិភពលោកឆ្នាំ ២០២០ ដែលទទួលបានពានរង្វាន់នេះ។

go top