កម្មវិធីប្រកួតប្រជែង ASEAN Data Science Explorers ឆ្នាំ២០២០

កម្មវិធីប្រកួតប្រជែង ASEAN Data Science Explorers ឆ្នាំ២០២០

២៤ មិនា ២០២០ (18:55)

កប.អនឡាញ - មូលនិធិអាស៊ាន និងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន SAP ទើបតែប្រកាសជាផ្លូវការថា នឹងទទួលអ្នកដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធី ASEAN Data Science Explorers (ASEANDSE) ឆ្នាំ ២០២០។ ការប្រកួតប្រជែងនេះផ្ដោតទៅលើសិស្ស និស្សិតនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់។

go top