តំបន់ទេសចរណ៍ Mui Ne នឹងក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍ឈានមុខនៅតំបន់អាស៊ី

តំបន់ទេសចរណ៍ Mui Ne នឹងក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍ឈានមុខនៅតំបន់អាស៊ី

១៣ ឧសភា ២០២០ (17:40)

កប.អនឡាញ - គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Binh Thuan ភាគកណ្តាលវៀតណាម ទើបតែសម្រេចអនុវត្ដគម្រោង “ទិសដៅអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ខេត្ត Binh Thuan ដល់ឆ្នាំ២០២៥ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣០”។

go top