លោកគ្រូបង្វឹក Park Hang-seo ទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មលំដាប់ថ្នាក់ទី២

លោកគ្រូបង្វឹក Park Hang-seo ទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មលំដាប់ថ្នាក់ទី២

២៨ សីហា ២០២០ (20:12)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ ដោយទទួលបានការផ្ទេសិទ្ធិពីប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Nguyen Ngoc Thien រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍បានប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មលំដាប់ថ្នាក់ទី២ ជូនដល់លោកគ្រូបង្វឹក Park Hang-seo។

go top