សហគ្រាសវៀតណាមនៅកម្ពុជាធានាការងាធ្វើសម្រាប់ប្រជាជនដើមកំណើតវៀតណាមនៅកម្ពុជា

សហគ្រាសវៀតណាមនៅកម្ពុជាធានាការងាធ្វើសម្រាប់ប្រជាជនដើមកំណើតវៀតណាមនៅកម្ពុជា

៤ មិថុនា ២០២០ (16:48)

កប.អនឡាញ - នៅថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនា បានប្រព្រឹត្តទៅជំនួបធ្វើការរវាងស្ថានទូតវៀតណាម សមាគមខ្មែរ-វៀតណាម និង​គណៈនាយកក្រុមហ៊ុន THADI រួមជាមួយប្រជាជនដើមកំណើតវៀតណាមនៅកម្ពុជាក្នុងបំណងបង្កើតការងារធ្វើសម្រាប់​សហគមន៍ប្រជាជនដើមកំណើតវៀតណាមដែលមានជីវភាពរស់នៅជួបការលំបាកនៅកម្ពុជា។

go top