“ហាណូយ - ជំនឿ និងក្តីសង្ឃឹម” តាមរយៈរូបថតសិល្បៈ

“ហាណូយ - ជំនឿ និងក្តីសង្ឃឹម” តាមរយៈរូបថតសិល្បៈ

២៦ កញ្ញា ២០២០ (19:28)

កប.អនឡាញ - ពិព័រណ៍នេះមានរូបថតចំនួន ១៧០ សន្លឹក ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសពីការប្រកួតរូបថតសិល្បៈទីក្រុងហាណូយ លើកទី ៥០ ។

go top