វៀតណាមនិងចិនពិភាក្សាអំពីវិធានការជម្រុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី

វៀតណាមនិងចិនពិភាក្សាអំពីវិធានការជម្រុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី

៣០ ឧសភា ២០២០ (19:25)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក Le Hoai Trung អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការដឹកនាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីវៀតណាម-ចិនមានកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយលោក Luo Zhaohui អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសចិន និងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការដឹកនាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីចិន-វៀតណាមស្ដីពីវិធានការពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅបច្ចុប្បន្ន និងបន្ទាប់ពីគ្រប់គ្រងបានជំងឺ Covid-19។

go top