មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនឹងនាំប្រទេសឈានចូលដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី

មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនឹងនាំប្រទេសឈានចូលដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី

២៣ មករា ២០២១ (18:36)

កប.អនឡាញ - មុនពេលប្រព្រឹត្ដទៅមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម សារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមក្នុងកិច្ចការផ្លាស់ថ្មី និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។

go top